Фактура по режим Касова отчетност

Най-значимата новост в данъчното законодателство за 2014 г. е въвеждането на режима Касова отчетност. Този режим от години се прилага в по-голямата част от държавите-членки на ЕС и се въвежда в България като резултат от натиска на съюза. В нашето законодателство тази новост се въвежда чрез Закона за данъка за добавена стойност.

Същината на режима на касова отчетност е, че чрез него се променя датата на изискуемост на данъка. ДДС ще се дължи едва когато се осъществи плащането по доставка или услуга, а не на датата на данъчното събитие. Лицата, които не са регистрирани за касова отчетност, но извършат доставка към регистрирано лице също ще бъдат повлияни от режима, тъй като няма да могат да ползват данъчен кредит веднага, а едва след като получат плащането.

Всяка фактура по специалния режим задължително ще съдържа гриф "касова отчетност". Получавайки фактура с такъв текст знаем, че доставчикът прилага този режим, а ние, независимо дали сме регистрирани по режима, имаме право на данъчен кредит едва когато платим фактурата.

Защо се въвежда режима Касова отчетност

Целта е подпомагане на малките предприятия, които изпитват затруднения с внасянето на данъка към бюджета, когато не са получили плащане по извършените от тях доставки на клиентите си.

Кой може да се възползва от режима Касова отчетност

  • Лица, регистрирани по ДДС, с изключение на тези, които са регистрирани на специални основания (за извършване и получаване на услуги от европейски контрагенти, за регистриране на основание ВОП и за дистанционни продажби).
  • Облагаемият оборот за последните 12 месеца да бъде по-малък от 1 милион лева.
  • Лицето да няма влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от ДОПК или 177 от ДДС.

За кои доставки не може да се прилага режима

  • Всички сделки с чуждестранни контрагенти – внос, износ, ВОД и т.н.
  • При доставки към нерегистрирани по ЗДДС лица
  • Доставките между свързани лица
  • Доставките по договор за лизинг
  • Доставките със специален ред на облагане – общите туристически услуги, доставките с облагане на маржа и т.н.
  • При доставки, които се плащат касово.
  • Доставки, които са платени авансово.

Документиране

Фактурите, издадени от лице, което е регистрирано за този режим, съдържат изричен текст „Касова отчетност”. Включват се в дневник „Продажби” в периода на издаване, без да се посочват данъчната основа и данъка. В периода, в който няма изискуемост на данъка, не се вписват цифрите в дневник „Продажби”. Само се записва номер и дата на фактура и получател с код. В периода на издаване на документа той се включва в дневник „Продажби”.

За да може да се покаже по някакъв начин кога е станало плащането и страните да могат да включат тези документи в дневници покупко-продажби, за да могат да реализират правото си на данъчен кредит и съответно да покажат изискуемостта, се въвеждат 4 нови протоколи, като всички се издават само от лицата, регистрирани за режима. Двата протокола са за изискуемост – единият за изискуемост при плащане, вторият вид е протокол за изискуемост при дерегистрация. Другите два протокола са протокол за данъчен кредит, който също регистрираното лице си издава и с него може да ползва данъчен кредит, когато си е платило фактурата. И още един протокол за данъчен кредит при дерегистрация.

Механизъм на отчитане

Издадена е фактурата, въведена е в дневника без стойности в периода на издаване. В периода на плащане, когато регистрираното лице получи плащане, то е длъжно да издаде такъв протокол за изискуемост, т.е. за него настъпва изискуемост на данъка, той трябва в този период да обяви, че данъкът от него е изискуем и да го плати. В 5-дневен срок, като има допълнение „не по-късно от края на месеца” в който е получен превода. Доставчикът издава фактура, след това издава и протокол. Протокола трябва да носи номера на фактурата, по което НАП ще може да свърже какви плащания е имало.

Ако лицето е получател на фактура с текст „Касова отчетност” и плаща фактурата, получава право на данъчен кредит в периода на плащане. Има право да упражни това право на данъчен кредит в периода, в който го е плучил или следващите 12 месеца. Правото на данъчен кредит не се ограничава за това, че по-късно е дошъл момента, в който започва да го ползва. Лицето може да си упражни правото на данъчен кредит, независимо дали е регистриран, ако притежава данъчния документ, т.е. самата фактура, ако притежава документ, удостоверяващ плащането по банков път, платежно нареждане или всички други платежни услуги. Трябва да има и протокола, който е издал доставчика при получаване на плащането.

Регистрация по режима за касова отчетност

Прцедурата по регистрация се извършва чрез писмено искане по образец до компетентната НАП. В 7-дневен срок от подаване на заявлението НАП е длъжна да извърши проверка и след още 7-дневен срок да издаде разрешение или съответно мотивиран отказ. НАП може да откаже издаване на разрешение при наличие на обстоятелства по чл. 176. Това са данъчни нарушения, включително ако лицето не е намерено на адрес, ако не е предоставило електронен адрес за кореспонденция, не е предоставило достъп до издадени оригинални документи, които са поискани от НАП в процеса на проверката или ако има публични задължения.

НАП е длъжна да впише в публичен регистър регистрираните лица в деня на издаването на разрешението.

Режимът се прилага от началото на месеца следващ датата на издаване на разрешение и след достигане на облагаемия оборот. Ако превиши този оборот от 500 хил. евро лицето веднага е длъжно да подаде заявление за

Дерегистрация

Извършва се след проверка от НАП. По желание, лицата могат да поискат отново разрешение за прилагане на режима след нови 12 месеца. Има възможност НАП обаче без лицето да е подало заявление за дерегистрация, да извърши дерегистрация по режима по своя инициатива – когато установи, че са налице някои от условията, а лицето не си е подало само заявлението, ако не е издало някакъв протокол за изискуемост на Данък добавена стойност. НАП директно прекратява регистрацията или, ако лицето си е приспаднало данъчен кредит по получени фактури без да е платило и т.н. При всякакви нарушения НАП има правото да прекрати регистрацията и по своя инициатива.

На датата на връчването на акта за дерегистрацията този данък става изискуем. Доставчикът трябва да издаде протоколи – за изискуемост при прекратяване на регистрацията. Този протокол се издава отделно за всяка доставка.

Ако имате неплатена фактура, и междувременно получавате протокол, че вашият доставчик, прилагащ режима на касова отчетност се е дерегистрирал, а вие сте получател неприлагащ режима, вече може да третирате тази фактура като всички останали. Тя не е от режима на касова отчетност и за вас възниква право на данъчен кредит в периода на получаване на този протокол.

Фактурите, които сме получили от доставчици, прилагащи общия ред, при отрегистрация за тези фактури възниква право на данъчен кредит. Издаваме протокол за данъчен кредит при дерегистрация, включваме си го в дневника и ползваме право на данъчен кредит.

Видео семинар "Промените в ЗДДС за 2014-та"

От долния видео семинар на Accounting Seminars ще научите какви са по-значимите промени в ЗДДС за 2014-та, включително и обстоен преглед на режима Касова наличност. Цялото видео от семинара (52 мин) може да гледате на Accounting Seminars.