пивоварната в град Шумен

В промишлеността на Шумен преобладават главно предприятия в отрасловата група "битова техника, ремонт на автомобили, търговия" – около 50 на сто, само 12% са предприятията в преработващата промишленост. Около 9 на сто от фирмите са в отраслова група “обществено хранене, общежития и хотели”, както и “агенции за туризъм и пътуване, транспорт и съобщения,”, “наемодателна дейност, операции с недвижими имоти”.

Определящият отрасъл за Шуменска община е леката промишленост, която е представена от много предприятия, занимаващи се с хранително-вкусова, шивашка, текстилна, преработваща и строителна промишленост.

В община Шумен са на разположение изключително добри ресурси, които са ествествени, за добро развитие на селскостопанството - наличие е изключително благоприятна земеделска земя, тъй като града се намира в Дунавската Равнина, (Използваемоста на обработваемата земеделска зема възлиза на около 80%), а това е предпоставка за възможността за употребяване на продукция, която е произведена в територията на общината използващи се за суровина за леката промишленост (хранително-вкусова). Предпоставка за добро развитие на лозарство, зърнопроизводство, животновъдство (птицевъдство и свиневъдство), добив на захарно цвекло са именно добрите поземлени ресурси.

В територията на община Шумен са разположени единствените в страната научни институти, които работят по проблемите на свиневъдството, биволовъдството, коневъдството и захарното цвекло.

В Шумен е налице сравнително голямо търсене на селскостопански продукти. На преден план са възможности за увеличаване на търсенето, като една от предпоставките предпоставка за това е релативно добре развитите предприятия от хранително-вкусовата промишленост и присъствието на внушителни производствени мощности именно в този сектор, като гголяма част от тях не са натоварени. Съществува капацитет, който е свободен, в подотраслите пивоварна, месна, млекопроизводство, консервна и винена промишленост. Особено отрицателен ефект върху доброто развитие на селскостопанството имат изключително ниските цени на изкупуване на селскостопанските продукти.

В града има много едноличи търговци, занимаващи се със счетоводство. Счетоводните къщи в Шумен са малко, а големите предприятия използват услугите на собствените си счетоводни отдели.