Razgrad
 
Изглед от Разград

ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗГРАД

Местоположение

Разградски район се намира на важен кръстопът, по който се извършило част от Великото преселение на народите. В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия.
Община Разград е разположена по поречието на река Бели Лом в посока югоизток-северозапад, в централната част на Североизточна България, на 60 км от Русе, 130 км от Варна, 55 км от Шумен и 36 км от Търговище. През административния център на общината минават първокласният път Русе - Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Повърхнина

В геоморфоложко отношение територията на община Разград принадлежи към Дунавската равнина. Характеризира се с типичен равнинно-хълмист релеф, средна надморска височина 260 м.

Климат

Община Разград се отнася към районите с умереноконтинентален климат със сравнително неголеми температурни разлики през годината (от -12 до -10 градуса през зимните месеци и от +30 до +35 градуса през летните) и нормално количество на атмосферните валежи (620-660 л/кв. м).

Водни ресурси

В община Разград главен водосбор на атмосферните води и повърхностния отток е река Бели Лом. Терасата й е естествен колектор на грунтови води и представлява интерес за реализиране на малки водохващания за промишлено водоснабдяване. Напорните води с по-плитко залягане (дълбочина 20-150 м) имат локален характер, непостоянен дебит, влияещ се от повърхностния отток, и висока минерализация. Ползването им е целесъобразно преди всичко за стопански цели.

На територията на общината функционират 4 язовира (Пчелин 1, Осенец, Балкански и Липник), които регулират оттока във водосборните си области и се използват за производство на риба и за риболов. Язовирите заемат площ 1005 дка.